Đặt điện áp xc (u={{U}_{0}}cos left( frac{2pi }{T}+varphi right))


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta viết được phương trình: 

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{u}_{AN}}=100sqrt{2}.cos left( frac{2pi }{T}t-frac{pi }{2} right)V \

{{u}_{MB}}=60sqrt{2}.cos left( frac{2pi }{T}t-pi right)V \

end{array} right.Rightarrow overrightarrow{{{U}_{AN}}}bot overrightarrow{{{U}_{MB}}})

Ta có giản đồ vecto: 

Theo bài ra ta có: (R=rRightarrow frac{{{U}_{R}}}{{{U}_{r}}}=frac{R}{r}=1Rightarrow {{U}_{R}}={{U}_{r}}Rightarrow {{U}_{R+r}}={{U}_{R}}+{{U}_{r}}=2{{U}_{r}})

Từ giản đồ vecto ta có: (cos alpha =frac{{{U}_{LC}}}{60}=frac{{{U}_{R+r}}}{100}Leftrightarrow frac{{{U}_{LC}}}{60}=frac{2{{U}_{r}}}{100}Rightarrow {{U}_{LC}}=1,2{{U}_{r}})

Mà: ({{U}_{MB}}=sqrt{U_{r}^{2}+U_{LC}^{2}}Leftrightarrow 60=sqrt{U_{r}^{2}+{{left( 1,2{{U}_{r}} right)}^{2}}}Rightarrow {{U}_{r}}=frac{60}{sqrt{2,44}}V)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:

({{U}_{AB}}=sqrt{{{left( {{U}_{R+r}} right)}^{2}}+U_{LC}^{2}}=sqrt{{{left( 2{{U}_{r}} right)}^{2}}+{{left( 1,2{{U}_{r}} right)}^{2}}}={{U}_{r}}.sqrt{5,44}=frac{60}{sqrt{2,44}}cdot sqrt{5,44}approx 89,6V)

Hệ số công suất: (cos varphi =frac{{{U}_{R+r}}}{{{U}_{AB}}}=frac{2cdot frac{60}{sqrt{2,44}}}{89,6}=0,857)

Công suất tiêu của đoạn mạch AB: (P=frac{{{U}^{2}}}{R+r}cdot {{cos }^{2}}varphi =frac{89,{{6}^{2}}}{30+30}cdot 0,{{857}^{2}}=98,3W)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ