Có bao nhiêu điểm (M) thuộc đồ thị hàm số (y=frac{x+2}{x-1}) sao cho khoảng cách từ (M) đến trục tung bằng hai lần khoảng cách từ (M) đến trục hoành?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Gọi (Mleft( x;frac{x+2}{x-1} right),) với (xne 1.)

Ta có (left{ begin{array}{l}
dleft( {M;Oy} right) = left| x right|\
dleft( {M;Ox} right) = left| {frac{{x + 2}}{{x – 1}}} right|
end{array} right..)

Theo giả thiết (dleft( M;Oy right)=2dleft( M;Ox right)Leftrightarrow left| x right|=2left| frac{x+2}{x-1} right|.)

TH1: (x = 2.frac{{x + 2}}{{x – 1}} Rightarrow {x^2} – x = 2x + 4 Leftrightarrow {x^2} – 3x – 4 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x = – 1\
x = 4
end{array} right.)
 (thỏa mãn).

Do đó (Mleft( -1;-frac{1}{2} right)) hoặc (Mleft( 4;2 right).)

TH2: (-x=2.frac{x+2}{x-1}Rightarrow -{{x}^{2}}+x=2x+4Leftrightarrow {{x}^{2}}+x+4=0) (vô nghiệm).

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán nên chọn đáp án B.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ