Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) sao cho ứng với mỗi giá trị (m) có nghiệm nguyên dương (x) và có không quá 2021 số nguyên (x) thỏa mãn (left( {ln left( {2x + 1} right) + 1} right)left( {ln x – m} right)

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) sao cho ứng với mỗi giá trị (m) có nghiệm nguyên dương (x) và có không quá 2021 số nguyên (x) thỏa mãn (left( {ln left( {2x + 1} right) + 1} right)left( {ln x – m} right) < 0,). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ