Có bao nhiêu số nguyên dương(y)để bất phương trình(left( {{5^x} – x + 2021} right)left( {{5^x} – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên dương(y)để bất phương trình(left( {{5^x} – x + 2021} right)left( {{5^x} – y} right) < 0) có đúng 6nghiệm nguyên dương của (x)? 

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương(y)để bất phương trình(left( {{5^x} – x + 2021} right)left( {{5^x} – y} right) < 0) có đúng 6nghiệm nguyên dương của (x)? 

A. (62499.) 

B. (62500.) 

C. (62503.) 

D. (62505.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xét hàm số (fleft( x right) = {5^x} – x + 2021) với (x ge 1)

(f’left( x right) = {5^x}ln 5 – 1 > 0left( {forall x ge 1} right)). Hàmsố đồng biến trên (left[ {1; + infty } right)).

Do đó (forall x ge 1)( Rightarrow fleft( x right) ge fleft( 1 right) = 5 – 1 + 2021 > 0) 

Khi đó bất phương trình:(left( {{5^x} – x + 2021} right)left( {{5^x} – y} right) < 0)

( Leftrightarrow {5^x} – y < 0 Leftrightarrow {5^x} < y Leftrightarrow x < {log _5}y).

Để bất phương trình có đúng 6 nghiệm nguyên dương của (x)(left( {x in left{ {1;2;3;4;5;6} right}} right))thì ta cần

(begin{array}{l}6 < {log _5}y le 7 Leftrightarrow {5^6} < y le {5^7} Leftrightarrow 15625 < y le 78125left( {y in {mathbb{Z}^ * }} right)\ Rightarrow y in left{ {15626;15627;…;78125} right}end{array})

Vậy có (78125 – 15626 + 1 = 62500) số.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ