Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) tồn tại và có không quá (8) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {3x – 27} right)left( {{rm{lo}}{{rm{g}}_2}x – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) tồn tại và có không quá (8) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {3x – 27} right)left( {{rm{lo}}{{rm{g}}_2}x – y} right) < 0)

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) tồn tại và có không quá (8) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {3x – 27} right)left( {{rm{lo}}{{rm{g}}_2}x – y} right) < 0)

A. 3. 

B. 4. 

C. 5. 

D. 6.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Điều kiện: (x > 0)

Ta có (left( {3x – 27} right)left( {{rm{lo}}{{rm{g}}_2}x – y} right) < 0) với (x in mathbb{Z}) và (y in {mathbb{Z}^ + })

TH1: Nếu (left{ begin{array}{l}3x – 27 > 0\{rm{lo}}{{rm{g}}_2}x – y < 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 9\x < {2^y}end{array} right.).

Theo giả thiết, mỗi (y) tồn tại và có không quá (8) số nguyên (x), mà (x > 9) nên ta có: 

(9 < x < {2^y} le 18)( Leftrightarrow {rm{lo}}{{rm{g}}_2}9 < y le {rm{lo}}{{rm{g}}_2}18). Do (y in {mathbb{Z}^ + }) nên ta có (1) giá trị (y = 4) thỏa mãn yêu cầu.

TH2: (left{ begin{array}{l}3x – 27 < 0\{rm{lo}}{{rm{g}}_2}x – y > 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x < 9\x > {2^y}end{array} right.).

Theo giả thiết, mỗi (y) tồn tại và có không quá (8) số nguyên (x), mà (x < 9) nên ta có 

({2^y} < x < 9)( Leftrightarrow y < {rm{lo}}{{rm{g}}_2}9). Do (y in {mathbb{Z}^ + }) nên ta có (2) giá trị (y in left{ {1;2} right}) thỏa mãn yêu cầu.

Vậy tất cả có (3) giá trị (y in {mathbb{Z}^ + }) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ