Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của (y) để bất phương trình (left( {{3^x} + {4^x} + x – 8} right)left( {{5^x} – y} right)

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của (y) để bất phương trình (left( {{3^x} + {4^x} + x – 8} right)left( {{5^x} – y} right) < 0) có nghiệm nguyên dương và đồng thời có không quá 5 số nguyên dương (x) – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ