Có bao nhiêu số nguyên dương (a) sao cho ứng với mỗi (a) bất phương trình(left( {{{log }_3}x – 1} right)left( {{3^x} – a} right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (a) sao cho ứng với mỗi (a) bất phương trình(left( {{{log }_3}x – 1} right)left( {{3^x} – a} right) < 0) có ít nhất một nghiệm nguyên và nhiều nhất (5) nghiệm nguyên? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ