Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi giá trị của (y) có nghiệm nguyên dương (x) và có không quá 100 số nguyên (x) thỏa mãn (left( {{{log }_3}x + 2021} right)left( {{{log }_3}x – y} right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi giá trị của (y) có nghiệm nguyên dương (x) và có không quá 100 số nguyên (x) thỏa mãn (left( {{{log }_3}x + 2021} right)left( {{{log }_3}x – y} right) < 0)? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ