Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương (left( {2x – 4} right)left( {{3^x} – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương (left( {2x – 4} right)left( {{3^x} – y} right) < 0) trình có nghiệm nguyên và số nghiệm nguyên không quá 7?

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương (left( {2x – 4} right)left( {{3^x} – y} right) < 0) trình có nghiệm nguyên và số nghiệm nguyên không quá 7?

A. (59049). 

B. (59025). 

C. (59024). 

D. (2).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (left( {2x – 4} right)left( {{3^x} – y} right) < 0) với (x in mathbb{Z})và (y in {mathbb{Z}^ + }) 

TH1: Nếu (left{ begin{array}{l}2x – 4 < 0\{3^x} – y > 0end{array} right.) ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2x < 4\{3^x} > yend{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x < 2\x > {log _3}yend{array} right.).

Theo yêu cầu bài toán, ứng với mỗi (y)bất phương trình có không quá (7) nghiệm nguyên, mà (x < 2) nên ta có ( – 6 le {log _3}y < 1) ( Leftrightarrow {3^{ – 6}} le y < 3.) Do (y) nguyên dương nên (y in left{ {1;2} right}).Suy ra có 2 giá trị (y)thỏa TH1.

TH2: (left{ begin{array}{l}2x – 4 > 0\{3^x} – y < 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2x > 4\{3^x} < yend{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 2\x < {log _3}yend{array} right.).

Theo yêu cầu bài toán, ứng với mỗi (y) bất phương trình có không quá (7)nghiệm nguyên, mà (x > 2) nên ta có (3 < {log _3}y le 10) ( Leftrightarrow 27 < y le {3^{10}} Leftrightarrow 27 < y le 59049). Do (y) nguyên dương nên (y in left{ {28;29;…;59049} right}). Suy ra có 59022 giá trị(y) thỏa yêu TH2.

Vậy có (59024) giá trị nguyên dương (y) thỏa yêu cầu đề bài. 

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ