Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình (left( {{e^x} – x + 1} right)left( {{3^x} – y} right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình (left( {{e^x} – x + 1} right)left( {{3^x} – y} right) < 0) có nghiệm nguyên dương (x), đồng thời số nghiệm đó không quá (5)?  – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ