Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình (left( {ln {x^2} – sqrt 2 } right)left( {ln x – y} right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình (left( {ln {x^2} – sqrt 2 } right)left( {ln x – y} right) < 0) có nghiệm nguyên (x) và số nghiệm nguyên (x) không vượt quá (10)? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ