The word pace” in paragraph 3 is closest in meaning to?


 • Câu hỏi:

  The word “pace” in paragraph 3 is closest in meaning to?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dịch đề bài: Từ “pace” trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với từ____________.

  A. speed (n): tốc độ

  B. score (n): điểm

  C. cause (n): nguyên nhân

  D. plan (n): kế hoạch

  Câu hỏi về từ vựng. “Pace” (n): tốc độ. Chọn đáp án A – speed (n): tốc độ – là gần nghĩa nhất với từ bài cho. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ