Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi giá trị của (y), bất phương trình (left( {{{log }_3}x + x – 1} right)left( {y – {{log }_3}x} right) > 0) cónghiệm (x) và có không quá 15 nghiệm (x) nguyên? – Sách Toán

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi giá trị của (y), bất phương trình (left( {{{log }_3}x + x – 1} right)left( {y – {{log }_3}x} right) > 0) cónghiệm (x) và có không quá 15 nghiệm (x) nguyên? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ