The word crucial” in paragraph 3 is closest in meaning to?Câu hỏi: The word “crucial” in paragraph 3 is closest in meaning to? A. fascinating B. important C. confusing D. generous   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH Đáp án đúng: B […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ