Có bao nhiêu số nguyên (y in left[ { – 2021;;2021} right]) sao cho ứng với mỗi (y) ta được số nguyên (x) thỏa mãn (sqrt {x – 2} left( {{{log }_2}x – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên (y in left[ { – 2021;;2021} right]) sao cho ứng với mỗi (y) ta được số nguyên (x) thỏa mãn (sqrt {x – 2} left( {{{log }_2}x – y} right) < 0)? 

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên (y in left[ { – 2021;;2021} right]) sao cho ứng với mỗi (y) ta được số nguyên (x) thỏa mãn (sqrt {x – 2} left( {{{log }_2}x – y} right) < 0)? 

A. (2021). 

B. (2020). 

C. (1010). 

D. (1011).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có 

(sqrt {x – 2} left( {{{log }_2}x – y} right) < 0) ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 2\{log _2}x – y < 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 2\x < {2^y}end{array} right.)

Để tồn tại (x) nguyên thì ({2^y} > 3 Leftrightarrow y > {log _2}3)

Mà (y in left[ { – 2021;;2021} right]) nên (y in left{ {2;3;4;…2021} right}). Vậy có (2020) giá trị nguyên (y) thỏa mãn.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ