She began to play the piano three years ago.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  She began to play the piano three years ago.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

  Giải thích:

  Cách dùng: diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại

  Cấu trúc: S + began + V_quá khứ đơn + O + khoảng thời gian + ago. 

  = S + has/have  + VP2 for + khoảng thời gian.

  Tạm dịch: Cô ấy bắt đầu chơi đàn piano vào 3 năm trước.

  A. Sai vì 3 năm là khoảng thời gian, không dùng since.

  B. Đúng (Cô ấy đã chơi đàn piano được 3 năm.)

  C. Sai về thì của động từ

  D. Sai về nghĩa và thì của động từ • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ