Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại (xin left( frac{1}{3};4 right)) thỏa mãn ({{27}^{3{{x}^{2}}+xy}}=(1+xy){{27}^{12x}})?Câu hỏi: Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại (xin left( frac{1}{3};4 right)) thỏa mãn ({{27}^{3{{x}^{2}}+xy}}=(1+xy){{27}^{12x}})? A. 15 B. 14 C. 12 D. 27   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi TN THPT QG năm 2021 Đáp […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ