Có bao nhiêu số phức (z) thỏa mãn (|z|={{2021}^{2}}) và (left( z+2021i right)left( bar{z}-frac{1}{2021} right)) là số thuần ảo?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Gọi số phức (z=a+bi,,left( a,bin mathbb{R} right),,,Rightarrow ,bar{z}=a-bi)

Theo đề bài, (|z|={{2021}^{2}},,Leftrightarrow ,,{{a}^{2}}+{{b}^{2}}={{2021}^{4}},,,left( 1 right))

Xét:

(left( z+2021i right)left( bar{z}-frac{1}{2021} right)=z,bar{z}-frac{1}{2021}z+2021i,bar{z}-i=2021-frac{1}{2021}left( a+bi right)+2021ileft( a-bi right)-i)(=left( 2021-frac{1}{2021}a+2021b right)+left( 2021a-frac{1}{2021}b-1 right)i)

(left( z+2021i right)left( bar{z}-frac{1}{2021} right)) là số thuần ảo (Leftrightarrow 2021-frac{1}{2021}a+2021b=0Leftrightarrow a={{2021}^{2}}left( b+1 right))

Thế (a={{2021}^{2}}left( b+1 right)) vào phương trình (left( 1 right)), ta được: ({{2021}^{4}}{{left( b+1 right)}^{2}}+{{b}^{2}}={{2021}^{4}}Leftrightarrow left( {{2021}^{4}}+1 right){{b}^{2}}+{{2.2021}^{4}}b=0)

Phương trình này có hai nghiệm.. Vậy có 2 số phức thỏa mãn.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ