Có hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) = (x – 8)(x2 – 9), (forall xin R). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số (g(x)=fleft( left| {{x}^{3}}+6x right|+m right)) có ít nhất 3 điểm cực trị

Có hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) = (x – 8)(x2 – 9), (forall xin R). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số (g(x)=fleft( left| {{x}^{3}}+6x right|+m right)) có ít nhất 3 điểm cực trị – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ