Có tất cả bao nhiêu số nguyên (x in left[ { – 2021;2021} right]) sao cho bất phương trình (9left( {{{log }_{27}}sqrt[3]{y} – {3^x}} right) > x – 3y + 1) nghiệm đúng với mọi số nguyên dương (y)?  – Sách Toán

Có tất cả bao nhiêu số nguyên (x in left[ { – 2021;2021} right]) sao cho bất phương trình (9left( {{{log }_{27}}sqrt[3]{y} – {3^x}} right) > x – 3y + 1) nghiệm đúng với mọi số nguyên dương (y)?  – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ