Đặt điện áp (u={{U}_{0}}cos left( omega t+frac{pi }{4} right))


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp (u={{U}_{0}}cos left( omega t+frac{pi }{4} right))  (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị sự phụ thuộc của giá trị hiệu dụng I của cường độ dòng điện trong mạch theo tần số góc ω, Gọi i1, i2, ivà ilà cường độ dòng điện tức thời tương ứng khi ω có giá trị lần lượt là ω1, ω2, ωvà ω4. Hệ thức nào sau đây đúng? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Từ đồ thị ta thấy với ω = ω2, cường độ hiệu dụng trong mạch (text{I}={{text{I}}_{max }}to ) trong mạch có cộng hưởng

  (Rightarrow {{varphi }_{i}}={{varphi }_{u}}=frac{pi }{4}Rightarrow {{i}_{2}}=2sqrt{2}cos left( {{omega }_{2}}t+frac{pi }{4} right)(A)to ) B sai

  Với ({{omega }_{1}}{{Z}_{L}}to ) mạch có tính dung kháng (Rightarrow {{varphi }_{u}}frac{pi }{4}to ) D sai 

  Với ({{omega }_{3}},{{omega }_{4}}>{{omega }_{2}}Rightarrow {{Z}_{L}}>{{Z}_{C}}to ) mạch có tính cảm kháng (Rightarrow {{varphi }_{u}}>{{varphi }_{i}}Rightarrow {{varphi }_{{{i}_{3}}}};{{varphi }_{{{i}_{4}}}} • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ