Trên một sợi dây rất dài có hai điểm M và N cách nhau 12 cm.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Bước sóng của sóng truyền trên dây là:

(lambda =frac{v.2pi }{omega }=frac{1,6.2pi }{20pi }=0,16(m)=16(cm))

Độ lệch pha giữa hai điểm M, N là: 

(Delta varphi =frac{2pi .MN}{lambda }=frac{2pi .12}{16}=frac{3pi }{2}(rad)Rightarrow {{varphi }_{M}}-{{varphi }_{N}}=frac{3pi }{2})

Ta có phương trình sóng của hai điểm M, N: 

({{u}_{M}}=3sqrt{2}cos left( 20pi t+{{varphi }_{M}} right))

({{u}_{N}}=3sqrt{2}cos left( 20pi t+{{varphi }_{N}} right))

Khoảng cách giữa hai điểm M, N trên phương dao động là:

(Delta u=left| {{u}_{M}}-{{u}_{N}} right|=left| 3sqrt{2}cos left( 20pi t+{{varphi }_{M}} right)-3sqrt{2}cos left( 20pi t+{{varphi }_{N}} right) right|)

(Rightarrow Delta u=left| -2.3sqrt{2}sin frac{{{varphi }_{M}}-{{varphi }_{N}}}{2} right|sin left( 20pi t+frac{{{varphi }_{M}}+{{varphi }_{N}}}{2} right))

(Rightarrow Delta {{u}_{max }}=left| -2.3sqrt{2}sin frac{{{varphi }_{M}}-{{varphi }_{N}}}{2} right|=left| -2.3sqrt{2}sin frac{3pi }{4} right|=6(cm))

Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N là: 

({{d}_{max }}=sqrt{M{{N}^{2}}+Delta u_{max }^{2}}=sqrt{{{12}^{2}}+{{6}^{2}}}approx 13,4(cm)) Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ