Đặt điện áp (u=Usqrt{2}cos left( omega t right),left( V right))


 • Câu hỏi:

  Đặt một điện áp xoay chiều (u=Usqrt{2}cos left( omega t right),left( V right)) vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với R = r. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời ({{u}_{AM}}) và ({{u}_{NB}}) vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là (30sqrt{5},V). Giá trị của U bằng:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Giản đồ vectơ của mạch:

  Theo đề bài ta có:

  (left{ begin{align}

  & {{U}_{NB}}={{U}_{AM}}Rightarrow NB=AM \

  & angle AMH=angle BNH \

  end{align} right.Rightarrow Delta AHM=Delta BHN)

  ( cạnh huyền và góc nhọn bằng nhau)

  Suy ra : 

  ({{U}_{R}}={{U}_{r}}={{U}_{L}}=xRightarrow left{ begin{align} & AH=2x \ & MH=x \ end{align} right.Rightarrow AM={{U}_{AM}}=sqrt{{{left( 2x right)}^{2}}+{{x}^{2}}})

  Ta lại có: 

  ({{U}_{AM}}=30sqrt{5}Rightarrow sqrt{{{left( 2x right)}^{2}}+{{x}^{2}}}=30sqrt{5}Rightarrow left{ begin{align} & x=30V \ & AH=2x=60V \ end{align} right.)

  Mà:

  (Delta AHM=Delta BHNRightarrow AH=HB=2x=60)

  (Rightarrow AB=AHsqrt{2}=60sqrt{2}left( V right)Rightarrow U=60sqrt{2}left( V right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ