Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc (lambda )Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc (lambda ), màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe ({{S}_{1}}{{S}_{2}}=a) có thể thay đổi (nhưng ({{S}_{1}}) và ({{S}_{2}}) luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ