Một tàu phá băng công suất 16 MW.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Năng lượng để tàu hoạt động trong 6 tháng

(E=P.t={{16.10}^{6}}.30.86400={{1,24416.10}^{14}},,left( J right))

Năng lượng thực tế mà phản ứng hạt nhân đã cung cấp là

({{E}_{0}}=frac{E}{H}=frac{E}{0,3}={{4,1472.10}^{14}},,left( J right))

Số hạt nhân Urani đã tham gia phản ứng

(N=frac{{{E}_{0}}}{{{200.10}^{6}}{{.1,6.10}^{-19}}}={{1,296.10}^{25}})

Khối lượng (^{235}U) cần là: ({{m}_{U}}=frac{N}{{{N}_{A}}}.A=frac{{{1,296.10}^{25}}}{{{6,02.10}^{23}}}.235=5059,g)

Khối lượng (^{235}U) cần dùng là: ({{m}_{U}}=12,5%mRightarrow m=frac{{{m}_{U}}}{0,125}=40473,g=40,473,kg)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ