Cho phản ứng hạt nhân (_{0}^{1}n+_{3}^{6}Lito _{1}^{3}H+alpha )


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:

({{overrightarrow{p}}_{n}}={{overrightarrow{p}}_{H}}+{{overrightarrow{p}}_{alpha }})

+ Áp dụng định lí hàm sin cho tam giác ta có: (frac{{{p}_{alpha }}}{sin 30}=frac{{{p}_{H}}}{sin 15}=frac{{{p}_{n}}}{sin 135})

(Rightarrow left{ begin{align} & {{p}_{alpha }}=frac{sin 30}{sin 135}.{{p}_{n}} \ & {{p}_{H}}=frac{sin 15}{sin 135}.{{p}_{n}} \ end{align} right.)

(Rightarrow left{ begin{align} & p_{alpha }^{2}={{left( frac{sin 30}{sin 135} right)}^{2}}.p_{n}^{2} \ & p_{H}^{2}={{left( frac{sin 15}{sin 135} right)}^{2}}.p_{n}^{2} \ end{align} right.)

+ Ta lại có: ({{p}^{2}}=2m.K) nên: 

(left{ begin{align} & 2{{m}_{alpha }}.{{K}_{alpha }}={{left( frac{sin 30}{sin 135} right)}^{2}}.2{{m}_{n}}.{{K}_{n}} \ & 2{{m}_{H}}.{{K}_{H}}={{left( frac{sin 15}{sin 135} right)}^{2}}.2{{m}_{n}}.{{K}_{n}} \ end{align} right.)

(Rightarrow left{ begin{align} & {{K}_{alpha }}={{left( frac{sin 30}{sin 135} right)}^{2}}.frac{{{m}_{n}}}{{{m}_{alpha }}}.{{K}_{n}} \ & {{K}_{H}}={{left( frac{sin 15}{sin 135} right)}^{2}}.frac{{{m}_{n}}}{{{m}_{H}}}.{{K}_{n}} \ end{align} right.)

(Rightarrow left{ begin{align} & {{K}_{alpha }}={{left( frac{sin 30}{sin 135} right)}^{2}}.frac{1}{4}.2=0,25,,MeV \ & {{K}_{H}}={{left( frac{sin 15}{sin 135} right)}^{2}}.frac{1}{3}.2=0,089,,MeV \ end{align} right.)

+ Năng lượng của phản ứng:

(E=sum{{{K}_{sau}}}-sum{{{K}_{truoc}}}={{K}_{H}}+{{K}_{alpha }}-{{K}_{n}}=0,089+0,25-2=-1,66,,MeV)

+ Phản ứng thu 1,66 MeVLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ