Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Giả sử độ dài mỗi ô là 1 đơn vị điện áp 

Gọi ∆φ là độ lệch pha giữa ucd và uC 

Ta có công thức độc lập với thời gian: 

(frac{u_{X}^{2}}{U_{0X}^{2}}+frac{u_{Y}^{2}}{U_{0Y}^{2}}-frac{2{{u}_{X}}{{u}_{Y}}}{{{U}_{0X}}{{U}_{0Y}}}cos Delta varphi ={{sin }^{2}}Delta varphi )

Từ đồ thị ta có các cặp giá trị (left( {{u}_{cd}};{{u}_{C}} right)=(3;-3);(3;-2);(2;-3))

Thay các giá trị này vào công thức độc lập với thời gian, ta có:

(left{ begin{align}

& frac{{{3}^{2}}}{U_{0cd}^{2}}+frac{{{(-3)}^{2}}}{U_{0C}^{2}}-frac{2.3.(-3)}{{{U}_{0cd}}.{{U}_{0C}}}cos Delta varphi =frac{{{3}^{2}}}{{{U}_{0cd}}^{2}}+frac{{{(-2)}^{2}}}{{{U}_{0C}}^{2}}-frac{2.3.(-2)}{{{U}_{0cd}}.{{U}_{0C}}}cos Delta varphi \

& frac{{{3}^{2}}}{U_{0cd}^{2}}+frac{{{(-3)}^{2}}}{U_{0C}^{2}}-frac{2.3.(-3)}{{{U}_{0cd}}.{{U}_{0C}}}cos Delta varphi =frac{{{2}^{2}}}{U_{0cd}^{2}}+frac{{{(-3)}^{2}}}{U_{0C}^{2}}-frac{2.2.(-3)}{{{U}_{0cd}}.{{U}_{0C}}}cos Delta varphi \

end{align} right.)

(Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

frac{5}{{{U}_{0C}}^{2}}=frac{-6cos Delta varphi }{{{U}_{0cd}}.{{U}_{0C}}} \

frac{5}{{{U}_{0cd}}^{2}}=frac{-6cos Delta varphi }{{{U}_{0cd}}.{{U}_{0C}}} \

end{array}Rightarrow {{U}_{0C}}={{U}_{0cd}} right.)

(Rightarrow cos Delta varphi =-frac{5}{6}Rightarrow Delta varphi approx 2,56(rad))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ