Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Khi khóa K mở, mạch gồm R,r, L,C nối tiếp

Từ đồ thị của điện áp, ta có: (u={{U}_{0}}cdot cos omega t)

Từ đồ thị cường độ dòng điện khi K mở ta có: (i={{I}_{0}}cdot cos left( omega t+{{varphi }_{i}} right))

Khi (t=0Rightarrow i=1,5=sqrt{3}cdot cos {{varphi }_{i1}}Rightarrow {{varphi }_{i1}}=frac{pi }{6}Rightarrow Delta {{varphi }_{m}}={{varphi }_{u}}-{{varphi }_{i1}}=frac{-pi }{6})

Mà tan (Delta {{varphi }_{m}}=frac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}}{R+r}=frac{-1}{sqrt{3}}Rightarrow {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}=frac{-1}{sqrt{3}}(R+r))

+ Khi K đóng, mạch có r, L,C nối tiếp

Ta có phương trình cường độ dòng điện là: (i={{I}_{0}}cdot cos left( omega t+{{varphi }_{i2}} right))

Khi (t=0Rightarrow i=0,5{{I}_{0}}={{I}_{0}}cdot cos {{varphi }_{i2}}Rightarrow {{varphi }_{i2}}=frac{pi }{3}Rightarrow Delta {{varphi }_{m}}={{varphi }_{u}}-{{varphi }_{i1}}=-frac{pi }{3})

Mà 

(begin{array}{l}
tan Delta {varphi _m} = frac{{{Z_L} – {Z_C}}}{r} =  – sqrt 3 \
 Rightarrow {Z_L} – {Z_C} =  – sqrt 3 r\
 Rightarrow {Z_L} – {Z_C} =  – sqrt 3 r = frac{{ – 1}}{{sqrt 3 }}(R + r)\
 Rightarrow R = 2r
end{array})

(Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{Z}_{2}}=sqrt{{{r}^{2}}+{{left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right)}^{2}}}=2r \

{{Z}_{1}}=sqrt{{{(R+r)}^{2}}+{{left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right)}^{2}}}=2sqrt{3}r \

end{array} right.)

Có: 

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{{I_{01}} = frac{{{U_0}}}{{{Z_1}}}}\
{{I_{02}} = frac{{{U_0}}}{{{Z_2}}}}
end{array} Rightarrow frac{{{I_{01}}}}{{{I_{02}}}} = frac{{{Z_2}}}{{{Z_1}}} = frac{1}{{sqrt 3 }} Rightarrow {I_{02}} = {I_0} = 3A} right.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ