Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Hiệu suất truyền tải điện năng: (H=frac{P-Delta P}{P}=1-frac{Delta P}{P})

(Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{P}_{1}}=0,9{{P}_{1}}+90{{P}_{0}} \

{{P}_{2}}=0,8{{P}_{2}}+(90+n){{P}_{0}} \

end{array}Rightarrow left{ begin{array}{*{35}{l}}

0,9{{P}_{1}}=90{{P}_{0}} \

0,8{{P}_{2}}=(90+n){{P}_{0}} \

end{array} right. right. (1))

Trong đó ({{P}_{1}},{{P}_{2}}) lần lượt là công suất truyền đi trước và sau khi nhập thêm n máy và P0 là công suất tiêu thụ mỗi máy. 

+Mặc khác (Delta P=frac{{{P}^{2}}R}{U}Rightarrow frac{Delta {{P}_{1}}}{Delta {{P}_{2}}}={{left( frac{{{P}_{1}}}{{{P}_{2}}} right)}^{2}}Rightarrow frac{Delta {{P}_{1}}}{Delta {{P}_{2}}}=frac{1-{{H}_{1}}}{1-{{H}_{2}}}frac{{{P}_{1}}}{{{P}_{2}}}Rightarrow frac{{{P}_{1}}}{{{P}_{2}}}=frac{1-0,9}{1-0,2}=frac{1}{2}(2))

Từ (1) và (2) (Rightarrow n=70)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ