Đề bài: Cho hệ phương trình: $left{ begin{array}{l}x + y = m{x^2} + {y^2} = 6 – {m^2}end{array} right.$$1$. Giải hệ phương trình khi $m = 1.$$2$. Tìm $m$ để hệ phương trình đã cho có nghiệm. – Sách Toán


Đề bài: Cho hệ phương trình: $left{ begin{array}{l}x + y = m\{x^2} + {y^2} = 6 – {m^2}end{array} right.$$1$. Giải hệ phương trình khi $m = 1.$$2$. Tìm $m$ để hệ phương trình đã cho có nghiệm.

He phuong trinh dai so

Lời giải

$1$.$begin{array}{l}
left{ begin{array}{l}
x + y = m\
{x^2} + {y^2} = 6 – {m^2}
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x + y = m\
{left( {x + y} right)^2} – 2xy = 6 – {m^2}
end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x + y = m\
xy = {m^2} – 3
end{array} right.
end{array}$
$x, y$ là các nghiệm của phương trình:
${t^2} – mt + {m^2} – 3 = 0$
Phương trình này có nghiệm:
${t_{1,2}} = frac{{m pm sqrt {{m^2} – 4({m^2} – 3)} }}{2} = frac{{m pm sqrt {3(4 – {m^2})} }}{2}$
( khi và chỉ khi $4 – {m^2} ge 0 Leftrightarrow  – 2 le m le 2)$
Vậy:
${rm{neu: |m| > 2   thi  he  vo  nghiem}}$
${rm{neu |m| }} le {rm{ 2   thi  he  co  nghiem:}}$
$left[ begin{array}{l}
left{ begin{array}{l}
x = frac{{m – sqrt {3(4 – {m^2})} }}{2}\
y = frac{{m + sqrt {3(4 – {m^2})} }}{2}
end{array} right.\
left{ begin{array}{l}
x = frac{{m + sqrt {3(4 – {m^2})} }}{2}\
y=frac{{m – sqrt {3(4 – {m^2})} }}{2}
end{array} right.
end{array} right.$
$begin{array}{l}
{rm{ Dac  biet  khi  m  =  1  thi  he  co  2  nghiem:}}\
left[ begin{array}{l}
left{ begin{array}{l}
x =  – 1\
y = 2
end{array} right.\
left{ begin{array}{l}
x = 2\
y =  – 1
end{array} right.
end{array} right.
end{array}$

=========
Chuyên mục: Các dạng hệ phương trình khácLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ