Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Ban đầu hiệu suất truyền tải là 95%: (H=frac{P_{1}^{prime }}{{{P}_{1}}}=0,95Rightarrow P_{1}^{prime }=0,95{{P}_{1}})

Công suất hao phí khi này:  (Delta {{P}_{1}}=frac{P_{1}^{2}}{{{U}^{2}}{{cos }^{2}}varphi }R=0,05{{P}_{1}})

(Rightarrow {{P}_{1}}=P_{1}^{prime }+Delta {{P}_{1}})

+ Khi công suất sử dụng điện của khu dân cư tăng 20%: (P_{2}^{prime }=(1+0,2)P_{1}^{prime }=1,2P_{1}^{prime }=1,14{{P}_{1}})

Công suất hao phí khi này: (Delta {{P}_{2}}=frac{P_{2}^{2}}{{{U}^{2}}{{cos }^{2}}varphi }R)

(Rightarrow {{P}_{2}}=P_{2}^{prime }+Delta {{P}_{2}})  

Ta có: (frac{Delta {{P}_{1}}}{Delta {{P}_{2}}}=frac{P_{1}^{2}}{P_{2}^{2}}Rightarrow Delta {{P}_{2}}=frac{P_{2}^{2}}{P_{1}^{2}}Delta {{P}_{1}}=frac{P_{2}^{2}}{P_{1}^{2}}cdot 0,05{{P}_{1}})

Xét tỉ số: (frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}=frac{P_{2}^{prime }+Delta {{P}_{2}}}{P_{1}^{prime }+Delta {{P}_{1}}}Rightarrow frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}=frac{1,14{{P}_{1}}+0,05{{P}_{1}}frac{P_{2}^{2}}{P_{1}^{2}}}{{{P}_{1}}}=1,14+0,05frac{P_{2}^{2}}{P_{1}^{2}})

Hay: (0,05frac{P_{2}^{2}}{P_{1}^{2}}-frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}+1,14=0Rightarrow left( begin{array}{*{35}{l}}

frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}=18,786 \

frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}=1,214 \

end{array} right.)

Ta suy ra hiệu suất của quá trình truyền tải:  

+ Trường hợp 1:  

(H=frac{P_{2}^{prime }}{{{P}_{2}}}=frac{1,14{{P}_{1}}}{18,786{{P}_{1}}}=0,0607=6,07%)(loại do hao phí không vượt quá 30% nên H ≥ 70%) 

+ Trường hợp 2:  

(H=frac{P_{2}^{prime }}{{{P}_{2}}}=frac{1,14{{P}_{1}}}{1,214{{P}_{1}}}=0,939=93,9%text{ }(text{t/m}))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ