Diện tích mặt cầu ngoại tiếp một tứ diện đều cạnh (a) là


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Xét tứ diện đều (S.ABC.) Gọi (H) là trọng tâm của (Delta ABC,M) là trung điểm của (SA,I) là giao điểm của (SH) và mặt phẳng trung trực của (SARightarrow I) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện (S.ABC.)

(AH=frac{asqrt{3}}{3}Rightarrow SH=sqrt{S{{A}^{2}}-A{{H}^{2}}}=frac{asqrt{6}}{3}Rightarrow R=SI=frac{S{{A}^{2}}}{2SH}=frac{3a}{2sqrt{6}}.)

Vậy diện tích mặt cầu là (4.pi .{{left( frac{3a}{2sqrt{6}} right)}^{2}}=frac{3pi {{a}^{2}}}{2}.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ