Trong không gian (Oxyz), cho ba điểm (Aleft( { – 3;3;0} right)),(Bleft( {0;6;0} right)), (Cleft( {0;0;8} right)). Gọi (H,K) lần lượt là hình chiếu vuông góc của (O) trên các đường thẳng (AC,BC). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện (OAHK) có bán kính bằng – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho ba điểm (Aleft( { – 3;3;0} right)),(Bleft( {0;6;0} right)), (Cleft( {0;0;8} right)). Gọi (H,K) lần lượt là hình chiếu vuông góc của (O) trên các đường thẳng (AC,BC). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện (OAHK) có bán kính bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ