Cho tứ diện (ABCD) có (AB=2a,AC=3a,AD=4a,widehat{BAC}=widehat{CAD}=widehat{DAB}={{60}^{0}}.) Thể tích khối tứ diện (ABCD) bằng


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Trên các cạnh (AC,AD) lần lượt lấy các điểm (E,F) sao cho (AE=AF=2aRightarrow ABEF) là tứ diện đều cạnh (2a.)

Gọi (H) là trọng tâm của (Delta BEFRightarrow BH=frac{2asqrt{3}}{3}Rightarrow AH=sqrt{A{{B}^{2}}-B{{H}^{2}}}=frac{2asqrt{6}}{3}.)

(Rightarrow {{V}_{ABEF}}=frac{1}{3}AH.{{S}_{BEF}}=frac{1}{3}.frac{2asqrt{6}}{3}.{{a}^{2}}sqrt{3}=frac{2sqrt{2}{{a}^{3}}}{3}.)

Vì (frac{{{V}_{ABCD}}}{{{V}_{ABEF}}}=frac{AB}{AB}.frac{AC}{AE}.frac{AD}{AF}=frac{3}{2}.A=3Rightarrow {{V}_{ABCD}}=2sqrt{2}{{a}^{3}}.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ