Trong không gian (Oxyz,) cho mặt phẳng (left( P right):,,x + y + z = 0) và mặt cầu(left( S right):{x^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 1.) Xét một điểm (M) thay đổi trên (left( P right).) Gọi khối nón (left( N right)) có đỉnh là điểm (M) và có đường tròn đáy là tập hợp các tiếp điểm vẽ từ (M) đến mặt cầu (left( S right).) Khi (left( N right))có thể tích nhỏ nhất, đáy của (left( N right))có phương trình dạng (x + ay + bz + c = 0.) Tính (a + b + c.)  – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz,) cho mặt phẳng (left( P right):,,x + y + z = 0) và mặt cầu(left( S right):{x^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 1.) Xét một điểm (M) thay đổi trên (left( P right).) Gọi khối nón (left( N right)) có đỉnh là điểm (M) và có đường tròn đáy là tập hợp các tiếp điểm vẽ từ (M) đến mặt cầu (left( S right).) Khi (left( N right))có thể tích nhỏ nhất, đáy của (left( N right))có phương trình dạng (x + ay + bz + c = 0.) Tính (a + b + c.)  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ