Đồ thị hàm số (left( C right):y=frac{2x+1}{x+1}) cắt đường thẳng (d:y=x+m) tại hai điểm phân biệt (A,B) thỏa mãn (Delta OAB) vuông tại (O) khi (m=frac{a}{b}.) Biết (a,b) là nguyên dương; (frac{a}{b}) tối giản. Tính (S=a+b.)

Chuyển đến thanh công cụ