Cho hàm số (y=fleft( x right)) xác định và liên tục trên đoạn (left[ -1;5 right]) có đồ thị của (y=f’left( x right)) được cho như hình bên dưới Hàm số (gleft( x right)=-2fleft( x right)+{{x}^{2}}-4x+4) đồng biến trên khoảng

Chuyển đến thanh công cụ