Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để hàm số (y=3{{cos }^{4}}x+frac{3}{2}{{sin }^{2}}x+mcos x-frac{5}{2}) đồng biến trên (left( frac{3}{2};frac{2pi }{3} right].)

Chuyển đến thanh công cụ