Đồ thị hàm số (y=frac{x+1}{2x+4}) có tiệm cận ngang là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau ?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Ta có:

(underset{xto +infty }{mathop{lim }},left( frac{x+1}{2x+4} right)=underset{xto +infty }{mathop{lim }},left( frac{xleft( 1+frac{1}{x} right)}{xleft( 2+frac{4}{x} right)} right)=underset{xto +infty }{mathop{lim }},left( frac{left( 1+frac{1}{x} right)}{left( 2+frac{4}{x} right)} right)=frac{1}{2})

(underset{xto -infty }{mathop{lim }},left( frac{x+1}{2x+4} right)=underset{xto -infty }{mathop{lim }},left( frac{xleft( 1+frac{1}{x} right)}{xleft( 2+frac{4}{x} right)} right)=underset{xto -infty }{mathop{lim }},left( frac{left( 1+frac{1}{x} right)}{left( 2+frac{4}{x} right)} right)=frac{1}{2})

Vậy đề thị hàm số (y=frac{x+1}{2x+4}) có tiệm cận ngang là đường thẳng (y=frac{1}{2}.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ