Cho hình tứ diện (ABCD) có (AB,AC,AD) đôi một vuông góc (AB=6a,AC=8a,AD=12a,) với (a>0,ain mathbb{R}.) Gọi (E,F) tương ứng là trung điểm của hai cạnh (BC,BD. ) Tính khoảng cách (d) từ điểm (B) đến mặt phẳng (left( AEF right)) theo (a.)

Chuyển đến thanh công cụ