Gọi (left( S right)) là tập hợp các giá trị nguyên (m) để đồ thị hàm số (y=left| 3{{x}^{4}}-8{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+24x-m right|) có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của (S.)

Chuyển đến thanh công cụ