Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m) để đường thẳng (y=m) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}) tại 3 điểm phân biệt (A,B,C). B nằm giữa (A) và (C)) sao cho (AB=2BC. ) Tính tổng các phần tử thuộc (S.)

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m) để đường thẳng (y=m) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}) tại 3 điểm phân biệt (A,B,C). B nằm giữa (A) và (C)) sao cho (AB=2BC. ) Tính tổng các phần tử thuộc (S.) – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ