Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (Aleft( {1;3;0} right),{rm{ }}Bleft( { – 3;1;4} right)) và đường thẳng (Delta :frac{{x – 2}}{{ – 1}} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 2}}{3}). Xét khối nón (left( N right)) có đỉnh có tọa độ nguyên thuộc đường thẳng (Delta ) và ngoại tiếp mặt cầu đường kính (AB). Khi (left( N right)) có thể tích nhỏ nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (left( N right)) có phương trình dạng (ax + by + cz + 1 = 0). Giá trị của (a + b + c) bằng: – Sách Toán

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (Aleft( {1;3;0} right),{rm{ }}Bleft( { – 3;1;4} right)) và đường thẳng (Delta :frac{{x – 2}}{{ – 1}} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 2}}{3}). Xét khối nón (left( N right)) có đỉnh có tọa độ nguyên thuộc đường thẳng (Delta ) và ngoại tiếp mặt cầu đường kính (AB). Khi (left( N right)) có thể tích nhỏ nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (left( N right)) có phương trình dạng (ax + by + cz + 1 = 0). Giá trị của (a + b + c) bằng: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ