Cho đa giác lồi ({{A}_{1}}{{A}_{2}}…{{A}_{20}}.) Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho bằng

Chuyển đến thanh công cụ