Người ta thả một viên billiards snooker có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn (4,5cm) vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên billiards đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng (tham khảo hình vẽ ). Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng (5,4{mkern 1mu} cm) và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng (4,5cm). Bán kính của viên billiards đó bằng – Sách Toán

Người ta thả một viên billiards snooker có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn (4,5cm) vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên billiards đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng (tham khảo hình vẽ ). Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng (5,4{mkern 1mu} cm) và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng (4,5cm). Bán kính của viên billiards đó bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ