Cho hình lập phương (ABCD.A’B’C’D’) có tâm (O.) Gọi (I) là tâm của hình vuông (A’B’C’D’) và (M) là điểm thuộc đoạn thẳng (OI) sao cho (MO=2MI.) Khi đó côsin góc tạo bởi hai mặt phẳng (left( MC’D’ right)) và (left( MAB right)) bằng

Chuyển đến thanh công cụ