Cho trụ có thể tích (V). Hình lăng trụ đều (ABC.A’B’C’) nội tiếp hình trụ. Mặt phẳng (left( {ABB’A’} right))chia khối trụ làm hai phần có thể tích lần lượt là ({V_1}) và ({V_2}) biết (left( {{V_1}

Chuyển đến thanh công cụ