Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right)=frac{34}{sqrt{{{left( {{x}^{3}}-3x+2m right)}^{2}}}+1}) trên đoạn (left[ 0;3 right]) bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2021 / Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right)=frac{34}{sqrt{{{left( {{x}^{3}}-3x+2m right)}^{2}}}+1}) trên đoạn (left[ 0;3 right]) bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của (S) bằngLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ