The word ‘butchered’ in paragraph is closest in meaning to ______


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng 

Giải thích: Từ “butchered” trong đoạn văn gần nghĩa nhất với ______. 

A. trade – traded: buôn bán, trao đổi             B. kill – killed: giết 

C. cook – cooked: nấu                        D. raise – raised: nuôi nấng

=> butchered: bị đem đi làm thịt, bị giết = killed 

Thông tin: Hunting is no longer the major culprit, although rare birds and animals continue to be butchered for their skin, feathers, tusks, and internal organs, or taken as savage pets. 

Tạm dịch: Việc săn bắn không còn là nguyên nhân chính nữa, mặc dù các loài chim và động vật quý hiếm tiếp tục bị làm thịt để lấy da, lông, ngà và các cơ quan nội tạng, hoặc được coi như những con thú cưng hung dữ. 

Chọn B. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ