Cho hàm số (y=fleft( x right)) xác định trên (mathbb{R}.) Biết rằng hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}}-2x right)-left( frac{{{x}^{4}}}{2}-2{{x}^{3}}+{{x}^{2}}+2x+1 right)) là

Chuyển đến thanh công cụ